INTRODUCTIE ASSOCIATION CNO-FRANKRIJK

Association CNO-Frankrijk, "Crisiscentrum Nederlandse Ondernemers in Frankrijk" werd opgericht om ondersteuning te bieden aan Nederlandse ondernemers die als gevolg van de COVID-19 crisis in ernstige problemen zijn beland waardoor het voortbestaan van de onderneming in gevaar is gekomen.

CNO-Frankrijk richt zich vooral op kleinschalige Nederlandse ondernemers. Ondernemers die een Franse rechtspersoon zijn, een SIREN | SIRET nummer hebben en officieel in Frankrijk zijn geregistreerd.

Met deze ondernemers verkennen we de mogelijkheden om hulp te bieden bij het vinden van oplossingen voor de problemen die zij zakelijk en, als gevolg daarvan vaak ook privé, ondervinden als gevolg van de COVID-19 crisis.

EXPERTISE DIENSTVERLENING

CNO-Frankrijk zal vooral diensten bieden aan ondernemers en niet a priori financiële ondersteuning. Concreet komt dit er op neer dat CNO-Frankrijk à priori geen financiële ondersteuning biedt om operationele exploitatietekorten van de onderneming op te heffen. CNO-Frankrijk zal in deze gevallen wel trachten te bemiddelen in het verkrijgen van bancaire leningen.

Indien wel financiële ondersteuning wordt geboden dan zal deze situationeel zijn en zich beperken tot fiscale en/of financiële consequenties die samenhangen met de afwikkeling van kosten van/voor bijvoorbeeld een huissier de justice, een tijdelijke bewindvoerder, boetes t.g.v. fiscale betalingsachterstanden of uitzonderlijke, niet operationele kosten die a.g.v. van de bedrijfsvoering zijn ontstaan.

Voor deze ondernemers en voor de omstandigheden zoals hierboven omschreven werft de stichting financiële middelen om ondernemers in deze specifieke situaties ook in financieel opzicht bij te kunnen staan.

Het gaat om ondernemers die zich geconfronteerd zien met een dreigende gedwongen beëindiging van hun bedrijf, ondernemers die door de COVID-19 crisis in ernstige financiële zorgen zijn beland door:

 • Schulden die niet afgelost kunnen worden

 • Een (dreigend) faillissement (redressement judiciare)

 • Schuldeisers die dreigen de bedrijfsvoering te beëindigen

 • Uitzichtloze toekomstperspectieven

Indien een ondernemer, als gevolg van wegvallende opbrengsten, in de persoonlijke en/of familiaire sfeer in financiële problemen is geraakt en niet langer voldoende kan voorzien in het eigen levensonderhoud zal CNO-Frankrijk de betreffende ondernemer kunnen verwijzen en eventueel begeleiden naar bijvoorbeeld ANEAS of het Nederlands Ondersteuningsfonds.

INZET SPECIALISTEN EN PROFESSIONALS


De aanwezige deskundigheid is breed. In het kader van de oprichting van CNO-Frankrijk werd contact gelegd met diverse professionele dienstverleners en specialisten. Zij zijn bereid om Nederlandse Ondernemers die als gevolg van de COVID-19 crisis in ernstige problemen zijn gekomen te helpen, met gesloten portefeuille.

Deze professionals maken als vrijwilligers deel uit van de Raad van Advies van de Association CNO-Frankrijk. Deze specialisten nemen een uitgebreid arsenaal aan ervaringen, kennis en 'instrumenten' mee:

Kennis van de steunmaatregelen in het kader van COVID-19 in Frankrijk

– Ervaring met uiteenlopende vraagstukken waarmee ondernemers zich geconfronteerd kunnen zien

– Ervaring op het gebied van communicatie met schuldeisers

– Ervaring met bankzaken (zakelijke markt)

– Ervaring met schuldsanering in Frankrijk

– Kennis van vastgoed-exploitatie

– Kennis van de recreatie- en verblijfsbranche

Ervaring met personeelsproblematieken en Responsabilité Sociale

ORGANISATIE CNO-FRANKRIJK

RAAD VAN TOEZICHT

KERNTAKEN

 • Controle en vaststellen jaarstukken t.b.v. de Algemene Leden Vergadering (ALV)

 • Kwijting verlenen aan het Bestuur

Vertegenwoordiging van CNO-Frankrijk bij overheden, bedrijfsleven en sponsors

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Arjen van Geuns, Arjen is ondermeer voorzitter van de FANF

Hendrik Klinkert, Hendrik is ondermeer voorzitter van ANEAS

Mirjam Berg, Mirjam is co-founder van advocatenkantoor Amstel & Seine in Parijs

RAAD VAN ADVIES

KERNTAKEN

 • Contacten met ondernemers

 • Kennis, ervaring en instrumenten aanbieden

 • Actieplannen ontwikkelen

 • Praktische ondersteuning

Vertegenwoordiging van CNO-Frankrijk bij overheden, bedrijfsleven en sponsors

LEDEN VAN DE RAAD VAN ADVIES

Monique Rombouts; "de Frankrijknotaris"

Theo Noorderwier; Gites.nl

Joost Kubbe; Immoboulevard

Arno Voogd; InterFrance

Nanno Wams; International CFO Services

Wim van Teeffelen; Ondernemen-in-Frankrijk

NB: meer gevestigde dienstverleners en ervaren professionals hebben zich bereid verklaard om ondernemers in Frankrijk te helpen.

BESTUUR

KERNTAKEN

 • Dossier intake

 • Toetsing en acceptatie van hulpvragen

 • Doorverwijzing naar RvA

 • Vaststellen hulpbudget (eventueel)

Vertegenwoordiging van CNO-Frankrijk bij overheden, bedrijfsleven en sponsors


LEDEN VAN HET BESTUUR

Voorzitter; Valérie Judels, Valérie is vele jaren advocaat in Parijs en Partner bij kantoor Amstel & Seine

Penningmeester; Erik van der Most, Eric is Expert-Comptable sinds 1977 in Frankrijk, hij is penningmeester van de NL-vereniging in Parijs en van de FANF

Secretaris; Anton Noë; Anton is beheerder van diverse media, ondermeer van nederlanders.fr


De inzet van alle betrokkenen is à titre personel, op persoonlijke titel en pro bono. Er zullen in het kader van de ondersteuning die door de Association CNO-Frankrijk wordt geleverd nooit facturen worden gestuurd naar de ondernemers.

ER IS PERSPECTIEF

Laat je niet in de put praten en blijf vooral vechten voor je zaak. Je staat niet alleen.

Dit initiatief wordt ondersteund en uitgedragen door bestuursleden van verenigingen en instellingen voor Nederlandstaligen in Frankrijk. Zij zullen hun steentje bijdragen aan dit initiatief en doen dat vanuit hun organisaties dan wel op persoonlijke titel.

Professionele experts op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemerschap, financiële dienstverlening, bankzaken, het Franse rechtssysteem en sociaal-maatschappelijke zaken zetten zich belangeloos in.

Deskundigen in specifieke sectoren hebben te kennen gegeven bereid te zijn ondernemers te helpen, denk aan de horeca- en recreatiesector.

We hopen dat de fondsenwerving van de stichting voldoende financiële middelen zal genereren om ook financieel te kunnen helpen. Natuurlijk kunnen we geen garanties geven, maar we zullen alles doen wat mogelijk is om met jou de problemen op een rijtje te zetten, alternatieven te overwegen, op zoek te gaan naar oplossingen en goed overwogen besluiten te nemen.

Samen met jou pakken we de uitdaging aan.

PROCES

Nadat je je hebt aangemeld wordt er contact opgbenomen. Je aanvraag wordt opgenomen in een register en je krijgt hulp bij het maken van je dossier.

Het Bestuur besluit of je dossier wel dan niet volledig is en of je aanvraag past binnen de richtlijnen van CNO-Frankrijk.

Daarna wordt het dossier doorgezet naar een of meerdere leden van de Raad van Advies.

De Raad van Advies nemen, samen met de ondernemer, de opties en scenario's door.

Op grond hiervan kan de ondernemer besluiten nemen.

Vervolgacties worden zonodig samen met de Raad van Advies genomen.

Het traject wordt gedocumenteerd en nuttige ervaringen en "lessons learned" worden (zo nodig anoniem) gepubliceerd.

MELD JE AAN

De eerste stap naar een oplossing

Ondernemers die wel een beetje hulp kunnen gebruiken roepen we op zich aan te melden.

Samen zullen we kijken naar oplossingsmogelijkheden en zullen we ons inzetten om nieuw perspectief te creëren.

Om je aan te melden tref je hieronder een contactformulier aan.